Nê-hê-mi 7:18

Nê-hê-mi 7:18 VIE2010

Con cháu A-đô-ni-cam có sáu trăm sáu mươi bảy người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ