Nê-hê-mi 7:14

Nê-hê-mi 7:14 VIE2010

Con cháu Xác-cai có bảy trăm sáu mươi người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ