Nê-hê-mi 7:10

Nê-hê-mi 7:10 VIE2010

Con cháu A-ra có sáu trăm năm mươi hai người.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ