Na-hum 3:12

Na-hum 3:12 VIE2010

Tất cả đồn lũy ngươi như những cây vả Đầy trái chín đầu mùa; Khi bị rung thì trái rụng xuống, Rơi ngay vào miệng người ăn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ