Na-hum 1:9

Na-hum 1:9 VIE2010

Các ngươi âm mưu gì để chống lại Đức Giê-hô-va? Chính Ngài sẽ ra tay tận diệt, Và sự khốn khổ sẽ không xảy ra lần thứ hai.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ