Na-hum 1:14

Na-hum 1:14 VIE2010

Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh về Ni-ni-ve: “Ngươi sẽ không còn người nối dõi lưu danh nữa. Ta sẽ trừ diệt tượng chạm và tượng đúc Khỏi đền miếu các thần của ngươi. Ta sẽ làm mồ mả cho ngươi, Vì ngươi hèn mạt.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ