Na-hum 1:13

Na-hum 1:13 VIE2010

Nhưng bây giờ, Ta sẽ bẻ gãy ách nó khỏi các con Và bứt đứt dây trói buộc các con.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ