Na-hum 1:12

Na-hum 1:12 VIE2010

Nhưng Đức Giê-hô-va phán: “Dù chúng có liên minh đông đảo, Cũng sẽ bị diệt trừ và qua đi. Hỡi dân Ta, dù Ta đã làm khổ các con, Ta sẽ chẳng còn làm khổ các con nữa.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ