Na-hum 1:11

Na-hum 1:11 VIE2010

Chính từ nơi ngươi xuất hiện Một kẻ mưu toan điều dữ chống lại Đức Giê-hô-va, Một kẻ bày mưu gian ác.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ