Na-hum 1:1

Na-hum 1:1 VIE2010

Lời tiên tri về Ni-ni-ve. Sách khải tượng của Na-hum, người Ên-cốt.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ