Mác 8:16

Mác 8:16 VIE2010

Các môn đồ bàn luận với nhau: “Chắc tại chúng ta không có bánh.”
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ