Mác 3:33

Mác 3:33 VIE2010

Ngài đáp: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ