Mác 3:24

Mác 3:24 VIE2010

Nếu một nước tự chia rẽ thì nước ấy không thể đứng vững được
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMác 3:24