Mác 12:8

Mác 12:8 VIE2010

Chúng bắt người con trai ấy, giết đi và ném ra ngoài vườn nho.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ