Mi-chê 3:9

Mi-chê 3:9 VIE2010

Hỡi các người lãnh đạo của nhà Gia-cốp Và các người cai trị của nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe điều nầy, Các ngươi ghét công lý Và làm bại hoại sự bình đẳng.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ