Ma-thi-ơ 27:59

Ma-thi-ơ 27:59 RVV11

Giô-sép nhận xác và khâm liệm bằng vải gai sạch
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ