Ma-thi-ơ 27:58

Ma-thi-ơ 27:58 RVV11

đến với Phi-lát và xin nhận thi thể Đức Chúa Jêsus. Phi-lát ra lệnh giao cho ông.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ