Ma-thi-ơ 27:50

Ma-thi-ơ 27:50 RVV11

Đức Chúa Jêsus kêu một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMa-thi-ơ 27:50