Ma-thi-ơ 27:5

Ma-thi-ơ 27:5 RVV11

Giu-đa ném bạc vào đền thờ, rồi trở ra, đi thắt cổ.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMa-thi-ơ 27:5