Ma-thi-ơ 27:36

Ma-thi-ơ 27:36 RVV11

Rồi chúng ngồi đó canh giữ Ngài.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMa-thi-ơ 27:36