Ma-thi-ơ 27:33

Ma-thi-ơ 27:33 RVV11

Khi đến một nơi gọi là Gô-gô-tha, có nghĩa là Đồi Sọ
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMa-thi-ơ 27:33