Ma-thi-ơ 27:30

Ma-thi-ơ 27:30 RVV11

Chúng khạc nhổ trên Ngài, lấy cây sậy đánh vào đầu Ngài.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMa-thi-ơ 27:30