Ma-thi-ơ 27:2

Ma-thi-ơ 27:2 VIE2010

Họ trói Ngài lại, rồi giải đi giao nộp cho tổng đốc Phi-lát.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMa-thi-ơ 27:2