Ma-thi-ơ 27:2

Ma-thi-ơ 27:2 RVV11

Họ trói Ngài lại, rồi giải đi giao nộp cho tổng đốc Phi-lát.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMa-thi-ơ 27:2