Ma-thi-ơ 27:18

Ma-thi-ơ 27:18 RVV11

Vì ông biết, bởi lòng đố kỵ nên họ đã nộp Ngài.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMa-thi-ơ 27:18