Ma-thi-ơ 27:14

Ma-thi-ơ 27:14 RVV11

Nhưng Đức Chúa Jêsus không đáp một lời nào khiến viên tổng đốc rất đỗi kinh ngạc.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMa-thi-ơ 27:14