Ma-thi-ơ 26:9

Ma-thi-ơ 26:9 VIE2010

Vì có thể bán dầu nầy lấy một số tiền lớn, đem giúp cho người nghèo.”
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ