Ma-thi-ơ 26:8

Ma-thi-ơ 26:8 VIE2010

Các môn đồ thấy vậy thì tức giận và nói rằng: “Sao lãng phí như vậy?
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ