Ma-thi-ơ 26:72

Ma-thi-ơ 26:72 VIE2010

Nhưng Phi-e-rơ lại chối và thề rằng: “Tôi không hề biết người ấy.”
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ