Ma-thi-ơ 26:43

Ma-thi-ơ 26:43 VIE2010

Ngài trở lại, thấy các môn đồ vẫn ngủ, vì mắt họ đã quá đừ.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnMa-thi-ơ 26:43