Ma-thi-ơ 26:4

Ma-thi-ơ 26:4 VIE2010

để cùng bàn mưu kế bắt và giết Đức Chúa Jêsus.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ