Ma-thi-ơ 26:28

Ma-thi-ơ 26:28 VIE2010

Vì đây là huyết Ta, huyết của giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ