Ma-thi-ơ 26:16

Ma-thi-ơ 26:16 VIE2010

Từ lúc ấy, Giu-đa tìm cơ hội để phản Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ