Ma-thi-ơ 25:19

Ma-thi-ơ 25:19 VIE2010

Sau một thời gian dài, chủ của những đầy tớ nầy trở về và tính sổ với họ.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ