Giô-ên 1:10

Giô-ên 1:10 VIE2010

Đồng ruộng bị phá hoang, Đất đai thảm sầu, vì ngũ cốc bị hủy hoại; Rượu mới đã cạn khô, mà dầu thì cũng không còn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ