Gióp 42:1

Gióp 42:1 VIE2010

Gióp thưa với Đức Chúa Trời
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ