Ê-sai 55:4

Ê-sai 55:4 VIE2010

Nầy, Ta đã lập người làm nhân chứng cho các nước, Làm nhà lãnh đạo để chỉ huy các dân.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ