Ê-sai 55:13

Ê-sai 55:13 VIE2010

Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, Và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai góc; Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va Và là một dấu hiệu đời đời, không hề bị tiêu diệt.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ