Ê-sai 50:11

Ê-sai 50:11 VIE2010

Nầy, tất cả các ngươi là kẻ đốt lửa Và thắp đuốc, Hãy đi giữa ngọn lửa Và đuốc mình đã đốt! Đây là điều tay Ta đã làm cho các ngươi: Các ngươi sẽ nằm xuống trong đau khổ!
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ