Hê-bơ-rơ 5:6

Hê-bơ-rơ 5:6 VIE2010

Trong một chỗ khác, Ngài cũng phán: “Con làm thầy tế lễ đời đời Theo ban Mên-chi-xê-đéc.”
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ