Sáng Thế 4:13

Sáng Thế 4:13 VIE2010

Ca-in thưa với Đức Giê-hô-va: “Hình phạt nầy quá sức chịu đựng của con.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ