Sáng Thế Ký 3:9

Sáng Thế Ký 3:9 RVV11

Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam và hỏi: “Con ở đâu?”
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnSáng Thế Ký 3:9