Sáng Thế Ký 3:20

Sáng Thế Ký 3:20 RVV11

A-đam gọi vợ là Ê-va vì bà là mẹ của cả loài người.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ