Sáng Thế Ký 3:18

Sáng Thế Ký 3:18 RVV11

Đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê, Và con sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng ruộng.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ