Sáng Thế 29:11

Sáng Thế 29:11 VIE2010

Gia-cốp hôn Ra-chên rồi khóc òa lên
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Chia sẻ