Sáng Thế Ký 2:24

Sáng Thế Ký 2:24 RVV11

Bởi vậy, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnSáng Thế Ký 2:24