Sáng Thế Ký 2:13

Sáng Thế Ký 2:13 RVV11

Nhánh sông thứ nhì tên là Ghi-hôn, chảy quanh vùng đất Cút.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ