Sáng Thế Ký 2:12

Sáng Thế Ký 2:12 RVV11

Vàng ở vùng nầy rất tốt; ở đó còn có nhũ hương và bích ngọc.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ