Sáng Thế Ký 2:1

Sáng Thế Ký 2:1 RVV11

Như vậy, trời đất và muôn vật đã được sáng tạo xong.
RVV11: Revised Vietnamese Version Bible
Chia sẻ