Sáng Thế 11:24

Sáng Thế 11:24 VIE2010

Na-cô được hai mươi chín tuổi, sinh Tha-rê.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ